Algemene huur- en verkoopsvoorwaarden

1. Onze facturen zijn behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk door ons bevestigd andersluidend beding, contant betaalbaar te Veurne, onmiddellijk bij ontvangst ervan.

2. Bij gebrek aan contante betaling of betaling op de vervaldag van de factuur heeft de verhuurder/verkoper het recht om het verhuurde/verkochte toestel, op kosten van de huurder/koper, onmiddellijk en zonder schriftelijke of mondelinge opzegging van het huur-/verkoopcontract, terug te nemen, waar dit toestel zich ook bevindt. De verkochte toestellen blijven eigendom van de
verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van het aangerekende factuurbedrag.

3. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele rente van 1 % per maand of gedeelte van een maand aangerekend, vanaf de vervaldag.

4. Bij niet betaling van de factuur op de vervaldag wordt elk verschuldigdbedrag bovendien van rechtswege en na ingebrekestelling vermeerderd met 15 % met een minimum van 150 EUR en een maximum van 2 000 EUR ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten. 

5. Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Vrederechter van het kanton waar onze zetel gevestigd is of van de
rechtbanken van het arrondissement Veurne. Het Belgische recht is van toepassing.

6. Al onze goederen worden geleverd in de staat waarin ze zich bevinden en is gekend door de koper/huurder. De koper/huurder heeft het toestel grondig onderzocht en in volmaakt goede staat van werking ontvangen. Hij gaat ermee akkoord zich te houden aan de gebruiksaanwijzingen waarvan hij kennis heeft genomen bij ontvangst van het toestel.

7. Klachten of bezwaren dienen ons binnen de acht dagen na levering of na ontvangst van de factuur, per aangetekend schrijven of per e-mail met ontvangstbevestiging te bereiken om in aanmerking te kunnen komen.

8. De verkoper/verhuurder kan onder geen enkel geding, noch rechtstreeks noch onrechtstreeks, verantwoordelijk gesteld worden voor enige vorm van verlies of schade van welke aard ook die voortvloeit uit het gebruik van het materieel door de huurder/koper.

9. Waarborg: Het materiaal, hetzij nieuw of tweedehands, wordt verkocht in de staat waarin het zich bevindt, na te gaan door de klant, die op eigen risico koopt. De banden, elektrische uitrustingen en de toebehoren zijn uit onze waarborg gesloten en zijn alleen gedekt door de waarborg van de fabrikant.
Zijn evenmin gedekt de stukken die zouden moeten vervangen worden ingevolge normale sleet of beschadiging door nalatigheid, misbruik, onhandigheid, gebrek aan toezicht of onderhoud, of een niet gepaste aanwending van het materieel. De waarborg is beperkt tot het vervangen van de gebrekkige stukken en de werkuren van onze technici. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de klant. Het plaatsen door de klant van gelijk welk niet origineel wisselstuk brengt verval mee van elke waarborg voor
het geheel.

10. Bij aanvang van de huur dient een leveringsbon te worden ondertekend. Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde goed door uw diensten ofwel bij levering van het gehuurde goed door onze diensten. Bij niet-aanwezigheid bij de levering geldt de handtekening van onze chauffeur.
De minimum huurperiode is 1 dag. De verhuring vangt aan de dag waarop het gehuurde goed ter beschikking wordt gesteld aan de huurder. Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit goed in onze werkhuizen. Het einde van de verhuring of tijdelijke onderbreking dient per mail of sms te worden meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract door.
De huurprijzen zijn gebaseerd op maximum 8 bedrijfsuren per dag. Bij overuren worden deze procentueel in meerdering gebracht.
Voor de stroomaggregaten zijn afzonderlijke tarieven voor 24/24 u van toepassing. Voor machines die intensief ingezet worden (2 of 3 shiften) worden speciale prijzen berekend. Gelieve ons te contacteren indien dit het geval is.
Gelijkvormigheidscertificaat, keuringsattesten en technische documentatie worden ter beschikking gehouden en kunnen op eenvoudig verzoek bezorgd worden. In elk geval erkend de huurder volledig in kennis te zijn gesteld van alle gebruiks- en onderhoudsvoorschriften en deze stipt te zullen naleven.

11. Zijn ten laste van de verhuurder:
De verhuurder staat in voor het normale onderhoud van de machines en de herstellingen ten gevolge van een gebrek aan het materiaal of van een normale slijtage.
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook ten gevolge van onvoorziene omstandigheden. Indien de verhuurder
ten gevolge van een overmachtssituatie niet (tijdig) aan zijn verplichtingen (bvb. leveringsplicht) kan voldoen, kan aan hem aldus geen bijkomende kosten of enige schadevergoeding worden geëist. Elke schadeclaim die hiermee verband houdt zal als onbestaand aanzien worden.

12. Zijn ten laste van de huurder:
- De transportkosten voor het leveren en het terughalen van de machine;
- Het brandstofverbruik;
- De schade van welke aard ook die door het al dan niet gebruiken van het
gehuurde toestel, aangebracht wordt, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks,
zowel direct als indirect, aan derden, aan openbare en/of particuliere
infrastructuren waaraan de huurder al dan niet werken verricht, aan de
huurder zelf of aan een van zijn personeelsleden of aan de bedrijfsterreinen
van de huurder die al dan niet zijn eigendom zijn.
-Het dagelijks onderhoud:
> Bij thermische machines: controle van oliepeil en van koelwater.
> Bij elektrische machines: onderhoud van de batterij, volgens de instructies afgegeven bij de verhuring.
- Het regelmatig schoonmaken van de machines, het regelmatig uitblazen van stoffilters en radiatorelementen.
- De schade, van welke aard ook ingevolge aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik, nalatigheid, verlies, diefstal, enz.
Het gehuurde goed wordt gereinigd terug afgeleverd. Supplementaire reiniging van de machines wordt aan 50euro/uur gerekend.

13. De huurder blijft ook na het einde van de huur verantwoordelijk voor verlies, diefstal of om het even welke schade aan het gehuurde toestel, tot op het ogenblik dat de verhuurder het toestel terug in zijn bezit neemt.
De verhuurder verbindt er zich toe om binnen een redelijke termijn na het beëindigen van de huurovereenkomst de machine af te halen bij de huurder.
De huurder heeft de plicht het toestel te bewaren als een goede huisvader zolang dit niet opgehaald is door de verhuurder. Hij dient het toestel op een
beveiligde en een voor de verhuurder bereikbare plaats klaar te zetten. Indien het toestel voor de verhuurder niet bereikbaar en dus niet afhaalbaar is, loopt de huur van het toestel door en blijft de huurder volledig aansprakelijk voor het toestel.

14. De verhuurde machines zijn wettelijk niet toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben er te komen. De huurder gaat ermee akkoord zich te schikken naar de vigerende gemeentelijke, plaatselijke en nationale wetgeving en reglementen dewelke betrekking hebben op het gebruik van de machines. Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen tijdens de huurperiode komen dan ook uitsluitend ten laste van de huurder. 

15. Het aanvaarden van deze verkoops- en verhuurvoorwaarden door de klant door de ondertekening van de bestelbon of het niet protesteren van de facturen houdt automatisch in dat de klant verzaakt aan zijn eigen aankoops- en huurvoorwaarden nu en voor de toekomst.

Deze website is eigendom van bvba Madrimo.

Contactgegevens:
bvba Madrimo
Debarkestraat 9
8630 Veurne

Adres maatschappelijk zetel:
bvba Madrimo
Debarkestraat 9
8630 Veurne

Telefoon: 0476.94.93.87
E-mail:info@madrimo-verhuur.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0832.776.177

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Madrimo of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Madrimo levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Madrimo de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Madrimo kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Madrimo geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Madrimo kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

Madrimo verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.

Privacybeleid

Madrimo hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot bvba Madrimo, Debarkestraat 9 8630 Veurne of via "info@madrimo-verhuur.be''. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Madrimo, Debarkestraat 9 8630 Veurne of via info@madrimo-verhuur.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Madrimo kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.